Algemeen

Op alle door No Limit Gym gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

Het lid mag gedurende de lesmomenten komen trainen in No Limit Gym, Ringlaan 33a, 8680 Koekelare

Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op basis van een geldige lidmaatschap.

No Limit Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Overeenkomst:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van No Limit Gym.

No Limit Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door No Limit Gym te zijn ontvangen.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

No Limit Gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip de identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.

Dagpassen hebben een geldigheid van 5 maand (10 dagpassen) of 1 Jaar (20 dagpassen) na datum aankoop.

Lidmaatschapsgelden:

Een lidmaatschap is steeds een overeenkomst van bepaalde duur.

Na de minimale looptijd kan je je abonnement per 4 weken opzeggen. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.

Wanneer een domiciliëring wordt gestorneerd mag No Limit Gym een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen de 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan No Limit Gym te worden voldaan.

Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Indien No Limit Gym dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer No Limit Gym over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door No Limit Gym in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.

De overeengekomen abonnementsbijdragen dienen bij aanvang van het contract via contante betaling te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. No Limit Gym is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in hoogte van de BTW.

No Limit Gym is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal verbonden aan de Consumptieprijsindex (CPI). Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Bij het niet verschaffen van een domiciliëringsnummer, binnen de dertig dagen na aangaan van het abonnement, is No Limit Gym bevoegd om het volledige abonnementsgeld als onmiddellijk betaalbaar op te eisen.

Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Privacy

De gegevens die verstrekt worden aan de club bij het invullen van inschrijfformulier dienen enkel en alleen voor doeleinden van No Limit Gym. Deze worden gedeeld met Virtuagym Amstelplein 38, 1097 DZ, Amsterdam. Dit bedrijf staat in voor het opvolgen van de Lidmaatschappen als ook het voorzien van de aangeboden training software. Verder worden er geen gegevens met derden gedeeld. Deze kunnen online ingezien en worden aangepast.

Beëindiging lidmaatschap

Indien het lid zijn lidmaatschap niet voor de einddatum opzegt, 30 dagen voor het einde van de maand door middel van een e-mail naar info@nolimitgym.be, wordt het lidmaatschap na de contractuur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één maand. (enkel in geval van domiciliëring)

Indien dit abonnement via domiciliëring loopt, kan dit enkel stopgezet worden na het verstrijken van de gekozen periode van 1 jaar. Stopzetting moet steeds gebeuren door middel van een e-mail naar info@nolimitgym.be en 30 dagen voor het einde van de maand.

Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is No Limit Gym bevoegd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van het aantal onbetaalde, resterende, maanden in het abonnement.

Reeds betaalde maanden die reeds verstreken zijn, kunnen nooit teruggevorderd worden zonder bewijs van stopzetting. (Stopzetting door middel van mail naar info@nolimitgym.be)

Bevriezing

Het lid kan bij ziekte of letsel zijn abonnement tijdelijk, met een minimum van veertien dagen en een maximum van zes maanden, bevriezen. De bevriezing moet schriftelijk of via een email naar info@nolimitgym.be gemeld worden. Dit met een bevestiging van doktorsattest.

Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.

Standaard blijft de domiciliëring gedurende de bevriezing doorlopen, maar kan op vraag ook stopgezet worden voor de termijn van deze periode. Indien de domiciliëring is blijven doorlopen in de periode van afwezigheid, zullen de aantal maanden die reeds geïnd zijn de daar op komende maanden aan nul euro gerekend worden.

 

 

Openingstijden:

No Limit Gym is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en 14 dagen jaarlijks verlof.

No Limit Gym is bevoegd de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

No Limit Gym is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

Persoonsgegevens:

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan No Limit Gym te worden doorgegeven.

Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer No Limit Gym kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Het lid verklaart dat er geen medische redenen of andere redenen, van welke aard dan ook, zijn die het lid kunnen verhinderen om deel te nemen aan de activiteiten van No Limit Gym. Het lid verklaart in goede gezondheid te zijn.

Aansprakelijkheid:

No Limit Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, overlijden of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens No Limit Gym of haar leidinggevenden.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in uw persoonlijke sporttas of de geplaatste lockers.

No Limit Gym Huisreglement

Het lid is bekend dat No Limit Gym bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de aanwezige coach van de club.

De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en No Limit Gym  kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.